Over 30 - Year Changes of Floristic Composition and Population
ZHU Hua XU Zai - Fu WANG Hong LI Bao - Gui
Plant Diversity . 2001, (04): 1 -3 .