A Floristic Statistics and Analyses of Seed Plants of Fengyanshan Nature Reserve in Zhejiang Province
DING Bing-Yang,CHEN Gen-Rong,CHENG Qiu BO,CHEN Hao-Tin,ZHEN Qing-Zhou,YE Li-Xin
Plant Diversity . 2000, (01): 1 -3 .