Taxonomic Revision on Series Buxifolii in Genus Cotoneaster(Rosaceae)
ZHOU Li-Hua WU Zheng-Yi
Plant Diversity . 2001, (01): 1 -3 .