An Analysis of CHS Gene Family Based on Tutcherica spectabilis (Theaceae)
YANG Jun-Bo TIAN Xin LI De-Zhu GU Hong-Ya YANG Shi-Xiong
Plant Diversity . 2002, (02): 1 -3 .