Cyclic Peptides from the Roots of Psammosilene tunicoides *
DING Zhong - Tao, WANG You -Chu, ZHOU Jun ,TAN Ning -Hua, WU Hou - Ming
Plant Diversity . 2000, (03): 1 -3 .