Chemical Constituents from Balanopora harlandii
TENG Rong-Wei,Wang De-Zu,YANG Chong Ren
Plant Diversity . 2000, (02): 1 -3 .