The Effects of Sowing Season on Growth, Development, Dry Matter Production and Partition of Maize (Zea mays)
ZHANG Shi-Bao LI Shu-Yun HU Li-Hua YIN Shu-Hua PU Qiong-Fen
Plant Diversity . 2001, (02): 1 -3 .