Pollen Morphology of Bignoniaceae in China
WEI Zhong-Xin WANG Hong JIN Qiao-Jun
Plant Diversity . 2001, (02): 1 -3 .