A New Minor Diterpenoid Alkaloid from Spiraea japonica var.acuta
WANG Bei-Gui,LIU Bin,ZUO Guo-Ying,HAO Xiao-jiang
Plant Diversity . 2000, (02): 1 -3 .