Three Ne went-Kaurane Diterpenoids from Isodon xerophilus
HOU Ai-Jun,JIANG Bei,YANG Hui,ZHAO QIn-Shi,LIN Zhong-Wen,SUN Han-Dong
Plant Diversity . 2000, (02): 1 -3 .