The Karyotypes of Seven Species in Ligularia
GONG Xun GU Zhi-Jian LU Yuan-Xue ZHANG Chang-Qin
Plant Diversity . 2001, (02): 1 -3 .