Phenolic Constituents of Galls of Quercus variabilis and Their Activities
ZHOU Zhi-Hong YANG Chong-Ren LI Ma-Ling CHEN Guo-Zhen CHEN Zhi-He
Plant Diversity . 2001, (01): 1 -3 .