Study on Ecophysiology of Winter Maiz (Zea mays) in South Subtropical Region of Yunnan
ZHANG Shi-Bao LI Shu-Yun LI Cun-Xin
Plant Diversity . 2001, (01): 1 -3 .