The Chemical Constituents of Parakmeria yunnanensis
CHENG Yong-Xian ZHOU Jun TAN Ning-Hua
Plant Diversity . 2001, (03): 1 -3 .