Resource Utilization Pattern Analysis in Pali Gad Watershed of Tehri , Garhwal Himalaya ( India)
LI Qiao-Hong , , P.K . Joshi, YANG Xue-Fei , , N . Lele , XU Jian-Chu ,
Plant Diversity . 2009, (06): 551 -558 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2009.09157