Prokaryotic Expression and Bioinformatics Analysis of Cytosolic Malate Dehydrogenase from Camellia sinensis(Theaceae)
CHEN LuLu, ZHAI YuJia, WANG Peng , Wang Hui, HAO JiaSheng, ZHU GuoPing,
Plant Diversity . 2010, (01): 32 -40 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2010.09182