Constructing and Phenotypic Analyzing an Activation Tagging Arabidopsis Mutant Pool
GUAN YanLong, LI WanSha, YIN KuiDe, YANG YongPing, HU XiangYang
Plant Diversity . 2010, (01): 53 -59 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2010.09167