Embryology of Whytockia hekouensis(Gesneriaceae)
WANG Yin-Zheng LI Jun LIANG Han-Xing WU Zheng-Yi
Plant Diversity . 2001, (01): 1 -3 .