A Comparison of Structures among Four Xeroplic Mossess
WANG Hong,Abdulla.ABBAS,FAN Zhao-Tian,ZHAO Jina-Cheng
Plant Diversity . 2000, (01): 1 -3 .