Chemical Constituents of Guangdong TuNiuXi (Eupatorium chinense, Compositae)
LIAO PengYing, ZHANG YingJun, WANG YiFei,
WANG Dong, YANG ChongRen,
Plant Diversity . 2010, (02): 183 -188 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2010.09214