Miscellaneous Taxonomic Notes on Orchidaceae from China
JIN Xiao-Hua-, DAI Zheng-Quan-, LIU Qing-Yi-, JU Hua-Yong
Plant Diversity . 2010, (4): 334 -338 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2010.09257