Lignans from the Stem of Cipadessa baccifera(Meliaceae)
NING Jing-, LI Shun-Lin-, HAO Xiao-Jiang
Plant Diversity . 2010, (05): 466 -468 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2010.10078