MS1521 Gene is Required for Anther Development  of Arabidopsis thaliana
ZHOU Que, HUANG Xue-Yong, YANG Zhong-Nan, ZHANG Sen
Plant Diversity . 2010, (6): 528 -534 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2010.10083