Today and Tomorrow of Plant Collection in Chenshan Botanical Garden, Shanghai
TIAN Qi- , XIAO yue-E-, HU Yong-Hong
Plant Diversity . 2011, (01): 85 -90 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2011.10246