Grindelia, A New Naturalized Genus of the Tribe Astereae, Asteraceae in China
FAN Xiang-Yuan-, ZHANG Shu-Mei-**, GAO Tian-Gang
Plant Diversity . 2011, (2): 171 -173 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2011.10127