Dynamic Changes Analysis on the Main Vegetation Type in the Xiaoxiangling Mountains
LIU Shou-Jiang-, HUANG You-You-, HU Cui-Hua
Plant Diversity . 2011, (3): 350 -356 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2011.10242