A Study of Stand Growth Model for Pinus yunnanensis (Pinaceae) Based on Plots Data——A Case Study in Yangliu Township, Baoshan, Yunnan Province
LANG Rong-, XIU Jian-Chu-, Timm Tennigkeit, YANG Xue-Fei-, BI Ying-Feng
Plant Diversity . 2011, (3): 357 -363 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2011.10192