Chromosome Numbers and Karyotypes of Six Oxytropis Species (Fabaceae) from the QinghaiTibetan Plateau, China
LIU Ya-Hui-, MENG Ying-, Yang-Yong-Hong-, YANG Yong-Ping
Plant Diversity . 2011, (4): 423 -431 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2011.10207