Vegetative Characteristics in the Dry Valley of the Middle Reaches of Nujiang River in Tibet, China
ZHUANG Cui-Zhen, DU Fan, LIU Ning, ZHANG Hui, CHEN Yong, DU Xiao-Lang
Plant Diversity . 2011, (4): 433 -442 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2011.10250