Phylogeographical Study on Eriophyton wallichii (Labiatae) from Alpine Scree of QinghaiTibetan Plateau
WANG Xiao-Xiong-, YUE Ji-Pei-, SUN Hang-, LI Zhi-Min
Plant Diversity . 2011, (6): 605 -614 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2011.11082