Overexpression of WRKY25 Causes Early Flowering in Arabidopsis under Longday Conditions
WANG Fang-Xiu-, LI Shu-Jia-, TU Di-Qiu
Plant Diversity . 2011, (6): 653 -659 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2011.11046