Karyotype Analysis of an Endemic Species
YANG Xing-Yu-, LIANG Kai-Ming-, ZHANG Xin-Hua-, MA Guo-Hua
Plant Diversity . 2012, (01): 25 -27 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2012.11126