A Note on a Scleromicrophyllous Evengreen Broadleaved ForestAssociation Olea ferruginea, Pistacia weinmannifolia in Lancang (Upper Mekong) River
WANG Chong-Yun-, CHEN Mei-Qing-, HE Zhao-Rong-, BANG Ming-Chun-, LI Qi-Yang-, OU Guang-Long-, LANG Xue-Dong-, DANG Cheng-Lin
Plant Diversity . 2012, (01): 81 -88 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2012.11131