Chemical Compositions and Antioxidant Activity of Essential Oil from Green Tea Produced from Camellia taliensis (Theaceae) in Yuanjiang, Southwestern China
ZHU Li-Fang-, DONG Hong-Zhu-, YANG Shi-Xiong-, SHU Hong-Tao-, XU Min-, ZENG Shu-Fen-, YANG Chong-Ren-, ZHANG Ying-Jun
Plant Diversity . 2012, (4): 409 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2012.12008