Light Effects on the Style Curvature and Anther Dehiscence of Alpinia mutica (Zingiberaceae)
BI Ting-Ju-, ZHOU Hui-Ping-, SU Zhi-Long-, LI Dong-, LI Sun-Yiang-, CUI Xian-Liang-, LUO Yin-Ling
Plant Diversity . 2012, (5): 453 -458 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2012.12014