A Proposed Framework for iFlora
CENG Chun-Xia, YANG Jun-Bei, YANG Jing, YI Ting-Shuang, LIN Chun-Yan
Plant Diversity . 2012, (6): 555 -561 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2012.12143