A Synopsis of Technical Notes on the Standards for Plant DNA Barcoding
GAO Lian-MIng-, LIU Jie-, CAI Jie-, YANG Jun-Bo-, ZHANG Ting-, LI De-Zhu
Plant Diversity . 2012, (6): 592 -606 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2012.12138