Start Codon Region-related Polymorphism (SCRP): A Novel DNA Marker Technique for Assessing Genetic Diversity in Alfalfa Germplasm Collections
HE Qing-Yuan-, LI Zheng-Peng-, WU Ping-, YANG Hong-Yan-, WANG Song-Hua
Plant Diversity . 2013, (1): 48 -54 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201312023