Future Distribution of Tuber indicum under Climate Change Scenarios——A Case Study in Yunnan Province
YANG Xue-Qing-, YANG Xue-Fei-, HE Jun-, LIU Pei-Gui-, HU Jian-Chu
Plant Diversity . 2013, (1): 62 -72 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201312045