Traditional Management and Utilization of Glutinous Rice Genetic Resources in Southeast Guizhou
LEI Qi-Yi-, ZHANG Wen-Hua-, SUN Jun-, YANG Min-Xian-, ZHOU Jiang-Ju
Plant Diversity . 2013, (2): 195 -201 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201312147