Synopsis of Technical Standards for Collecting Seeds from Wild Plants
CA Jie-, ZHANG Ting-, LIU Cheng-, ZHANG Qiao-Rong-, GUO Yong-Jie-, YANG Xiang-Yun
Plant Diversity . 2013, (3): 221 -233 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201313055