Seed Coat Micromorphology of Five Species from Allium in Qinghai Province
GAO Qing-Bo-, ZHANG Fa-Qi-, FU Peng-Cheng-, XING Rui-, LI Yi-Hu
Plant Diversity . 2013, (3): 285 -289 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201313088