Seed Micromorphological Characteristics of Three Species of Solanaceae in Qinghai Province
ZHANG Fa-Qi-, GAO Qing-Bo-, GENG Rui-, ZHANG Jin-Hua-, WANG Jiu-Li-, CHEN Shi-Long
Plant Diversity . 2013, (3): 290 -294 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201313051