Seed Weight, Germination and Their Correlation with the Geographic and Meteorological Factors of Seeds from Plantago asiatica in China
HU Xiao-Jian, LI Ai-Hua, YANG Juan, QIN Shao-Fa, Ya Ji-Dong, YANG Xiang-Yun
Plant Diversity . 2013, (3): 310 -316 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201313050