Indigenous Botanical Nomenclature Used by the Zhuang People in Jingxi County, Guangxi
HUANG Yu-Lv-, GUO Zhi-Yong-, LIU Yu-Jing-, WANG Ye-Ling-, LUO Bin-Sheng-, LONG Chun-Lin
Plant Diversity . 2013, (4): 443 -452 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201312163