Botanical Verification of Divine Trees in “Legend of Mountains and Rivers”
LIU Ben-Xi-, LI Heng-, LONG Chun-Lin-, FEI Sheng-Ji-, LI Shang-Yu-, LI Xiao-MIng
Plant Diversity . 2013, (4): 487 -492 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201312154