Herbarium Collections and iFlora
FANG Tao, ZENG Chun-Xia, YANG Jun-Bo-**, LI De-Zhu
Plant Diversity . 2013, (6): 687 -692 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201313185