DNA Barcoding for Plant Specimen Identification*
ZENG Chun-Xia, HE Zheng-Shan, YANG Jun-Bei
Plant Diversity . 2013, (6): 693 -700 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201313186