The Application of Metabarcoding Technology in Identification of Plant Species Diversity
TANG Min-, YI Ting-Shuang-, WANG Xin-, TAN Mei-Hua-, ZHOU Xin
Plant Diversity . 2013, (6): 769 -773 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201313198