High Throughput SSR Multiplex Kits (12plex) for Euphrates’ Poplar, Populus euphratica (Salicaceae)
XU Fang, ZHAO Shu, WU Rong-Ling, DU Fang
Plant Diversity . 2014, (03): 365 -374 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201413151